Lavale Việt Nam có đầy đủ giấy tờ chứng nhận an toàn Thực Phẩm của Bộ.
 
01-GREEN VALLEY – CHAI THỦY TINH